VUM, a.s.

Preskočiť na hlavné navigačné menu


Zvoľte si jazykovú verziu


Hlavné navigačné menu


Systém integrovaného manažérstva

Spoločnosť VUM, a.s. má od roku 2005 certifikovaný Systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001, Systém environmentálneho manažérstva STN EN ISO 14001 a Systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHSAS 18001.

Hlavným poslaním VUM, a.s. je orientácia na zákazníkov s cieľom plniť požadované a predpokladané požiadavky zákazníka používaním ekologických, bezpečných a zároveň ekonomických výrobných postupov.

POLITIKA kvality, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdravia VUM, a. s.

VUM, a.s. je spoločnosť, ktorá vyrába kalcinovaný antracit, uhlíkové materiály, zabezpečuje radu podporných procesov a jej základný strategický cieľ je založený na neustálom zlepšovaní kvality produktov, životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Pre jeho plnenie uplatňujeme nasledovné princípy:
- dosahovať spokojnosť zákazníkov plnením ich požiadaviek na kvalitu produktov pri zabezpečovaní maximálnej ochrany životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- plniť legislatívne a iné požiadavky v oblasti zabezpečovania kvality, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- komunikovať a spolupracovať so štátnymi a samosprávnymi orgánmi zodpovednými za overovanie plnenia požiadaviek v oblasti zabezpečovania kvality, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- o stratégii, politike, cieľoch a dosahovaných výsledkoch spoločnosti objektívne informovať všetky zainteresované strany, záujmové skupiny a okolie spoločnosti,
- trvale zlepšovať integrovaný systém manažérstva kvality, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci realizovaním nápravných a preventívnych opatrení a programov zlepšovania,
- systematickým vzdelávaním a správnym motivovaním zamestnancov zvyšovať ich povedomie ku kvalitnej a bezpečnej práci s ohľaduplnosťou na životné prostredie vo všetkých procesoch,
- znižovaním množstva odpadov, ich recykláciou, prevenciou znečisťovania ovzdušia, vôd a pôdy minimalizovať znečistenie životného a pracovného prostredia a tým zlepšovať image spoločnosti,
- politika a ciele sú v spoločnosti zdokumentované, zverejnené, udržiavané, implementované a pravidelne overované z hľadiska vhodnosti.

Takto definované princípy sú záväzkom manažmentu VUM, akciovej spoločnosti pre trvalé zlepšovanie účinnosti systému integrovaného manažérstva vo všetkých procesoch.

Certifikáty

Certifikáty Certifikáty


O firme

Aktuality

Spoločnosť VUM, a.s. má od roku 2005 certifikovaný systém integrovanéha manažérstva kvality, bezpečnosti práce a environmentu.

Certifikát

Fotogaléria

fotogaléria