VUM, a.s.

Preskočiť na hlavné navigačné menu


Zvoľte si jazykovú verziu


Hlavné navigačné menu


Technologicky, logisticky a environmentálne pokročilý proces karbonizácie antracitu

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES


Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku
Kontaktný bod pre spoluprácu s priemyslom

Názov projektu:

Technologicky, logisticky a environmentálne pokročilý proces karbonizácie antracitu vo VUM, a.s. Žiar nad Hronom

Popis a ciele projektu:

Spoločnosť VUM, a.s. má ambíciu byť jedným z lídrov na európskych trhoch v rámci svojho portfólia produktov. Takýto cieľ nie je možné plniť bez inovácií s pohľadu technológií a zavádzania nových produktov v danom odvetví.

V záujme splnenia svojich strategických zámerov spolupracuje VUM, a.s. s technickou univerzitou Košice a jej Výskumno - vývojovým pracoviskom (VRP).

Výsledkom tejto spolupráce bolo odhodlanie uchádzať sa o výskumno vývojový projekt od agentúry ASFEU s tromi základnými cieľmi.

Prvým cieľom je rozvoj a inštitucionalizácia doterajšej vzájomnej spolupráce medzi univerzitným pracoviskom a podnikom v rámci spoločného inovačného centra, schopného generovať nové pokročilé technológie, systémy riadenia a nové výrobky.

Druhým cieľom projektu je Ekonomicky, energeticky a ekologicky efektívna výroba spektra výrobkov s využitie existujúcej výskumnej kapacity a dobudovávanej spoločnej výskumnej kapacity pri riešení aktuálnych problémov v procese karbonizácie antracitu cestou koncepčne zameraného vývoja nových pokročilých technológií a systémov ich riadenia a logistiky

Tretím cieľom je SMART podnikový logistický systém umožňujúci komplexnú koordináciu podnikových procesov a tokov založený na filozofii pokročilého ovládania procesov

Výsledkom riešení budú v prevádzkových podmienkach overené prototypy komponentov rotačnej pece, projektová dokumentácia nového systému energetického využitia odpadného tepla spalín a skúsenosti z implementácie nového komplexného podnikového logistického systému.

Doba riešenia 07. 05. 2012 - 30. 06. 2015

Objednávky a zmluvy súvisiace s projektom:


Aktuality

Spoločnosť VUM, a.s. má od roku 2005 certifikovaný systém integrovanéha manažérstva kvality, bezpečnosti práce a environmentu.

Certifikát

Fotogaléria

fotogaléria